zondag 9 januari 2011

Het begint...Het begint bij Moeder Maria

Photobucket


Ze was een leerlinge in de meest bevoorrechte school van de Tempel van Jeruzalem waar 24 Hoge Priesters aan het hoofd stonden die elk een rang kregen en een naam van de Engel, Aartsengel of ander Hemelwezen naargelang hun functie. Zo was er sprake van een Michaël, Melchizedek en Gabriël ...

Groepen als de Farizeeërs, de Sadduceeërs en de Essenen maakten gebruik van de Tempel en alle Kennis van de Hogepriesters moest volgens Joodse Traditie binnen één Stam blijven van waaruit alle priesters afkomstig waren: de Stam van Levi.
De Bloedlijn van Levi diende zuiver te blijven en mocht enkel binnen dezelfde Stam verder gezet worden om het erfelijke en koninklijke, priesterschap te verzekeren. Zo werd Maria volgens de Traditie bevrucht door een Hoge Priester (in de Functie van Gabriël) en werd uitgehuwelijkt aan Jozef, met de traditionele voorwaarde dat het Kind op 7 jaar terug naar de Tempel moest keren om gevormd te worden.

Zo kwam Jezus in de Tempel van Jeruzalem terecht en werd gevormd tot Hoge Priester .De Hoge Priesters waren vergelijkbaar met het ministerie hier, ze hadden rijkdom, macht en zeggenschap in het bestuur van het land. Geen arme Jezus dus, maar een Koninklijke man ingewijd in de Esseense Religie die een inwijdingspad volgden dat "De Weg" werd genoemd. Hun wortels gingen terug naar Egyptisch Alexandrie.
In de Rex Deus staat dat volgens de Joodse Bijbel de "Tanakh" verteld wordt dat Jezus en zijn familie uit een koninklijk en priesterlijk geslacht kwam dat binnen het Joodse volk al generaties lang erfelijke macht en privileges genoot.

Het gaat verder met Maria Magdalena
In dezelfde traditie is ook Magdalena bevrucht, maar dan door de Tempel Priester Jezus zelf en werden twee kinderen geboren:
Sara en Jakobus. Ook deze zouden weer terug naar de Tempel gaan op hun 7de leeftijd en zo werd Jakobus Tempel Priester ....
Maria Magdalena was eveneens een ingewijde in een Egyptische Tempel van Isis, kende heel haar Lotsbestemming aan Jezus' zijde als vrouw van de Gezalfde, net zoals Moeder Maria al van kinds af aan haar Lotsbestemming kende.

Maar dan is er De breuk tussen de groepen in de tempel, de Kruisiging van Jezus en of Hij nu wel of niet Gestorven was ...het verdwijnen van zijn lichaam ....En Maria Magdalena vlucht met haar kinderen, de oom van Jezus, Jozef van Arthemea en haar zuster Martha naar Frankrijk. De Oom was één van de rijkste koopmannen in het Midden oosten en had de middelen om de Reis te bekostigen.

In Frankrijk gaat de legende verder:
Maria Magdalena en Sara gaan verder het land binnen. Magdalena verkondigde het evangelie zoals Jezus in Galilea deed...ze wijdde heidense vrouwen en mannen in en bracht de Ware Leer van Jezus mee.
Sara geraakt ergens heel vaag in het verhaal vermengd met het Franse Koninklijke Bloed en Jakobus gaat met Jozef van Arithemea naar Engeland om daar het Evangelie te verkondigen en het Verhaal van de Heilige Graal-Bloedlijn te bekrachtigen.
Jakobus zou later naar Spanje zijn gekeerd en te begraven liggen onder Compostella en over Sara de Egyptische is verder niet veel terug te vinden, tenzij zij de Zwarte Madonna is waarover je in Frankrijk meer over terugvindt in legendes en mystieke leringen.

Vezelay

Op het einde van onze reis kwamen we in een verborgen crypte terecht, hier zou het Lijk van Jezus verborgen zijn geweest. Hadden Magdalena en Jozef van Arithemea het Lijk meegebracht? De legende spreekt over deze crypte als het Graf van de Verloren Koning.

De Bloedlijn is het gemeenschappelijke thema ...en is helemaal vertakt tot hier bij ons. En het meest openbarende was dat Jezus wel degelijk Koninklijk en Priesterlijk een Erfgename is van de Oorspronkelijke Stam en dat die Koninklijke Lijn in ieder van Ons zit, dat je er toegang toe hebt wanneer je in je DNA verhaal gaat zoeken naar het moment waarop jij gelijk loopt met hem. Waarin je levens elkaar kruisen, wanneer je ergens in je vorige leven Hem ontmoet hebt.


zaterdag 8 januari 2011

Het Evangelie van Maria MagdalenaHet Evangelie van Maria Magdalena


In de Nag Hammadi Geschriften vinden we een evangelie van Maria Magdalena terug. De eerste zes pagina's ontbreken en begint het te lezen deel in het midden van een gesprek tussen de opgestane Jezus en zijn leerlingen. Na zijn opstijging blijven de leerlingen bedroefd achter, maar worden getroost door Maria. Zij vertelt dan over een visioen dat ze had. Helaas ontbreken er dan weer vier pagina's van het oorspronkelijke handschrift en komen we wat verder waarin Maria aan het woord is en vertelt aan de leerlingen wat Jezus aan haar openbaarde over de reis van zijn ziel langs de hemelwachters. Dat wordt haar niet in dank afgenomen door Andreas,die dat als afwijkende leringen ziet, en ook niet door Petrus, die later toegaf dat zij meer leringen ontvangen heeft van Jezus dan de andere leerlingen,en dat Jezus meer van Maria Magdalena heeft gehouden dan van de andere vrouwen, en hij wordt boos en vraagt zich af of Jezus "werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken heeft" " heeft hij haar de voorkeur gegeven boven ons (mannen) "? Petrus ,de rots op wie Jezus zei dat de Nieuwe Kerk zou gebouwd worden kon helemaal niet om met Maria Magdalena, en ironisch genoeg is ook deze Kerk altijd tegen haar Heiligheid ingegaan. Sinds het vinden van deze Geschriften in 1945 is alles in een ander daglicht gekomen, en wordt haar Kennis weer geopenbaard. Deze Geschriften werden gevonden in boven Egypte, net waar ze haar eigen Inwijdingen doorlopen is: De Cirkel is Rond.

Pagina 7 -10 Nag Hammadi I p381-382
...zal de materie vernietigd worden of niet? De Verlosser zei: "alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want in de natuur van de materie kan zich slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore!" Petrus vroeg hem: "omdat u ons alles heeft uitgelegd, zeg ons nu nog dit: wat is de zonde van de wereld?" De Verlosser zei: "Zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel, dat wat men de "zonde" noemt. Daarom is het goed in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen." Toen ging hij voort en zei : "daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het! De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent omdat zij is uitgegaan van iets tegennatuurlijks. Zo heerst er verwarring in het gehele lichaam. Daarom heb ik jullie gezegd: heb goede moed. En als jullie moedeloos zijn, vat toch moed tegenover de verschillende vormen van de natuur. Wie oren heeft om te horen, die hore!

Toen de Gezegende dit gezegd had, groette hij hen allen met de woorden: Vrede zij met jullie, Breng mijn Vrede voort. Let erop dat jullie niemand misleiden door te zeggen "zie hier", of "zie daar" want de Zoon der Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem! Die hem zoeken zullen hem vinden. Ga zo heen en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Leg geen andere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld. En vaardig geen wet uit zoals de wetgever, opdat jullie daar geen gevangenen van worden". Toen hij dit gezegd had, ging hij heen.

Zij echter waren bedroef. Ze huilden heftig en zeiden: "Hoe moeten we naar de heidenen gaan en het evangelie van het Koninkrijk van de Zoon der Mensen prediken? Als hij al niet werd gespaard, hoe zal men ons dan sparen?

Toen stond Maria Magdalena op en zij kuste hen allen en zei tegen haar broeders: "Huil niet, wees niet bedroefd en twijfel niet, want zijn genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoeden. Laten we liever zijn grootheid prijzen, want hij heeft ons voorbereid en ons tot mens gemaakt.' Toen Maria dit zei richtten zij hun harten op het Goede. En ze begonnen de woorden van de Verlosser te bespreken.

Petrus zei tegen Maria : "Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord."

Maria antwoordde en zei : "Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken" en ze begon hun het volgende te vertellen: "Ik, zei ze, ik zag de Heer in een visioen, en ik zei tegen hem: 'Heer, ik zie u vandaag in een visioen'. Hij antwoordde en sprak tot mij: "Gezegend ben je dat niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is, daar is de schat." Ik vroeg hem: "Heer, ziet hij, die een visioen heeft, nu met de ziel of met de geest?" De Verlosser antwoordde en sprak: "Hij ziet noch met de ziel noch met de geest, maar met het bewustzijn, dat tussen de twee in ligt. Zo is het dat hij een visioen waarneemt en het is......

Hier ontbreken de pagina's 11- 14 van het oorspronkelijke handschrift.
Pagina's 15-19 Nag Hammadi Geschriften I p 382-384
.....(onbreken woorden)....het.
En de Begeerte zei:
"Ik heb je niet omlaag zien gaan,
maar nu zie ik je omhooggaan.
Waarom lieg je?
Want je hoort bij mij!"
De Ziel antwoordde en zei:
"Ik heb jou gezien
maar jij zag mij niet,
noch herkende je mij.
Je hebt mij als kleding gediend
en je kende mij niet"
Toen ze dat gezegd had ging ze met grote vreugde weg.

Toen kwam ze bij de derde macht,
die Onwetendheid genoemd wordt.
Deze wilde de ziel uithoren:
"Waarheen ben je op weg?
In slechtheid ben je vastgehouden en
je bent onderworpen aan mijn oordeel!"
Maar de ziel zei :
"waarom oordeel je over mij
terwijl ik niet geoordeeld heb.
Ik werd vastgehouden
hoewel ik niets vastgehouden heb.
Ik werd niet herkend
Maar ik heb wel herkend dat het Al opgelost zal worden
zowel de aardse dingen als de hemelse"

Toen de ziel zo de derde macht was voorbijgekomen,
steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht.
Deze had zeven gedaanten:
De eerste vorm is de duisternis
De tweede de begeerte
De derde de onwetendheid
De vierde de prikkel van de dood
De vijfde is het koninkrijk van het vlees
De zesde is de domme wijsheid van het vlees
De zevende is de vertoornde wijsheid.
Dat zijn de zeven heerschappijen van de Toorn.

Ze vroegen de ziel:
"Vanwaar kom je, moordenaares;
en waarheen ben je op weg,
jij die de ruimte bedwong?"
En de ziel antwoordde en sprak:
"Wat mij bindt is gedood
en wat mij omringt is overwonnen
Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan
en de onwetendheid is gestorven
In een wereld ben ik bevrijd
uit een andere wereld
en in een beeld
door een beeld van boven,
want de boeien der vergetelheid
hebben een tijdelijke duur.
Vanaf dit ogenblik af
zal ik de rust ontvangen,
los van het tijdsverloop van de eon;
in zwijgen"

Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze,
want tot zover had de Verlosser met haar gesproken.

Maar Andreas nam het woord en zei tegen de broeders:
"zeg eens, wat denken jullie over wat zij gezegd heeft?
Ikzelf geloof niet dat de Verlosser dit heeft gezegd,
want het is duidelijk dat het afwijkende ideeën zijn."
Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen
Hij vroeg hun over de Verlosser:
"Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken
hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren?
Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?"

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus:
"Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf in mijn hart
bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Verlosser?"
Levi nam het woord en zei tegen Petrus:
"Petrus, jij bent altijd zo heetgebakerd!
En nu zie ik weer dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders.
Als de Verlosser haar waardig bevonden heeft,
wie ben jij dan om haar te verwerpen?
Zeer zeker kende de Verlosser haar erg goed en
daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van ons.
We moesten ons eerder schamen en ons bekleden
met de volkomen Mens en hem in onszelf verwerven,
zoals hij ons heeft opgedragen, en het evangelie verkondigen.
En laten we daarbij geen andere bepaling of wet opleggen
dan wat de Verlosser gezegd heeft.

Toen Levi dit gezegd had,
maakten ze zich op om te verkondigen en te prediken.vrijdag 7 januari 2011

De Heilige HerenigingDe Heilige Hereniging

Photobucket

Gehuld in nevelen van de tijd
wacht zij alleen in de hof,
gesluierd, haar naam niet gekend,
de verstoten Roos.
Verloren tegenhanger van Logos, het Woord,
Zoon van de Vader,
rede en gerechtigheid,
het eeuwige Hij.
Vergeten Eros,
de hartstochtelijke,
het eeuwige Zij,
is een verworpene der aarde.

‘De bruid is zo donker –
maar bekoorlijk –
als de tenten van Kedar.
Staar haar niet aan omdat haar huid is gebruind,
omdat de zon haar heeft gekleurd.
Zij heeft gezwoegd in de wijngaard kon zij niet zorgen.’(Hoogl. 1:5-6)

De bruid,
uitgeput door het zware werk
in de schroeiende zon,
donker, dorstig en verdord.
Zwarte Madonna,
moeder van armen en beproefden,
Gods rozijnen,
verbrand in de meedogenloze stralen
van Logos, overwinnaar, rechter en zwaard.
Mannelijk beeld van een oppermachtig God
die troont in de hemelen –
alleen.

Vol verlangen heeft ze hem gezocht,
maar wachters grepen haar,
sloegen en verwondden haar,
de wakers van de muren.
Zij is nu als
de icoon van Chestochowa,
met een diepe wonde in haar wang,
misbruikt en in de steek gelaten –
de Derelicta.

Noli me tangere:
‘Raak mij niet aan.’
De eeuwenlange echo:
Noli me tangere.

Hij die ten hemel is gevaren,
aanbeden en verheerlijkt –
onaanraakbaar,
de knappe prins,
Leeuw van Juda en Lam van God
zittend aan de rechterhand van de Vader
en heersend op zijn troon –
alleen.

Maar nu, eindelijk dan toch, is hij op zoek naar haar.
Hij roept haar.
Hij kent de naam van de Roos.
Uitgeput en verdord
en in erbarmelijke omstandigheden,
hoort zij hem haar naam roepen.
Zij voelt iets in zich roeren, ze heft haar hoofd
en kijkt om zich heen.
‘Wie hoor ik spreken?’

Haar hart klopt sneller.
‘Kan hij het zijn?
Is hij dan eindelijk teruggekomen om mij?’

De hof waar hij mij heeft verlaten
is nu een woestenij –
gehavend, dor en droog.
Bomen zijn verschrompeld,
stromen van levend water
nog een nietig straaltje.
Heggen van doornenstruiken
omringen het hof,
en versperren hem de weg.
Met het zwaard van waarheid
moet hij zich een weg banen
om zijn geliefde te bereiken.

Eindelijk vindt hij haar,
de albasten kruik nog steeds omvat.
Haar vreugdetranen vallen op zijn voeten.
Een tweede maal droogt zij ze met haar haren.
Maar nu reikt hij haar de hand.
‘Kom, mijn geliefde; het is tijd.
Laten we samen naar de wijngaard gaan
en zien of de wijnstok al uitbot.’(Hoogl. 7:13)
Hand in hand nu, wandelen ze in de dorre tuin.
En waar hun voeten de aarde raken,
gaat een viooltje bloeien,
een anemoon heft zijn kopje op.
In hun voetsporen
ontknoppen kale takken.
‘Men noemt u niet langer “verstotene”,
en uw land niet langer “verlaten”,
maar gij zult heten “mijn welbehagen”,
en uw land “gehuwde”.’ (Jes. 62:4)

Hij fluistert haar naam,
geniet van zijn smaak,
schept behagen in de bruid van zijn verlangen.

MariaBron: De vrouw met de albasten kruik
Maria Magdalene en de betekenis van de graal
van: Margaret Starbirddonderdag 6 januari 2011

De Roos van Maria MagdalenaDe Roos van Maria Magdalena

Er staat in enkele oeroude teksten, waarvan de meesten al van de aardbodem verdwenen zijn, geschreven dat Maria -Magdalena aan de voet van het kruis twee tranen schreide, die op de aarde vielen en op miraculeuze wijze rozen deden ontspruiten en bloeien aan de voeten van haar geliefde Jezus: de Rozen van de Magdalena. Sommigen zeggen natuurlijk, dat deze rozen niet op miraculeuze wijze tot manifestatie gebracht waren aan de voet van het kruis, maar in andere tijden en op andere plaatsen. Soms wordt de Roos van de Magdalena de Roos van Israël of the Roos van Jeruzalem genoemd en die worden niet verondersteld gevormd te zijn door de tranen van Maria Magdalena, maar door andere heiligen of heilige meesters.De waarheid is dat deze rozen nooit echt geweest zijn, maar dat de benoeming altijd symbolisch is geweest, een representatie van twee zeer krachtige vortexen of Aardechakra's, waarvan de ene inderdaad in Jeruzalem bestaat en de andere ergens anders in IsraëI. De connectie tussen deze Aarde-vortexen en Maria Magdalena is gerelateerd aan de aard van de energie die Maria Magdalena in die tijden met zich droeg - de energie van de Magdalena Vlam, het vrouwelijke aspect en expressie van de Christus-energie. Deze vortexen waren de laaste twee vortexen die deze energie op de planeet vasthielden en verankerden, voordat de kracht afzwakte en verdween van dit fysieke niveau. Deze twee chakra's, de Rozen van de Magdalena, die in Israël en Jeruzalem bestonden en die vastgehouden en gevoed werden door Maria Magdalena, totaan het eind van haar fysieke leven op Aarde, waren de laatste Aarde-vortexen die overbleven om de kracht en aanwezigheid van de Magdalena Vlam te ankeren - de vrouwelijke expressie van het Christusbewust-zijn, die de energie van de grote Goddelijke Moeder, Sophia en Shekinah op Aarde hield totdat de aanwezigheid van het Goddelijke Vrouwelijke, de Universele Moeder uitdoofde op de Aarde en volledig vervangen werd door de patriarchale expressie en perceptie van God. Ik ben Lady Nada, zij die eens Maria Magdalena was. De vortexen die te dien tijde op de Aarde bestonden werden beheerst door mijn wil en aanwezigheid op Aarde als laatste van de priesteressen van de Goddelijke Moeder, de laatste van de priesteressen die fungeerden als avatars waardoor de kracht van de Magdalena Vlam bestond op de Aarde. Natuurlijk waren er, lang na mijn ascentie, priesters en priesteressen op verschillende plaatsen rond de wereld, die doorgingen de Goddelijke Moeder in al haar vele verschillende namen en verschijningsvormen te vereren. Zelfs al bestond de Magdalena Vlam niet langer hier op Aarde of in hun harten, het was nog steeds mogelijk om de grote Godin te vereren. Het was echter simpelweg niet langer het geval dat haar aanwezigheid gekend en gevoeld werd in het bewustzijn en de harten van een-ieder. Nu trok de Godin zich terug naar die landen, die haar altijd heilig hadden gehouden en haar aanwezigheid zou alleen nog maar gevoeld en gekend worden in deze oeroude landen van waarheid. Toen de Magdalena Vlam niet langer aanwezig was om het bewustzijn van het Goddelijke Vrouwelijke te voeden, was het nog maar een kwestie van tijd voordat het patriarchale Christendom zich zou verspreidden en volledig het bewustzijn en de verering van z'n eigen vrouwelijke helft zou opslorpen. En dit is inderdaad wat er gebeurde, bijna overal, maar op bepaalde plaatsen en in bepaalde culturen en geheime ordes en genootschappen, die in stand werden gehouden door degenen die de mysteriën geleerd hadden die door de generaties doorgegeven waren, werd de Godin nog steeds erkend en haar aanwezigheid werd in een schaduwvorm op Aarde behouden. Onlangs heeft de terugkeer van de Magdalena Vlam in het bewustzijn van de mensheid en in de wezenlijke structuur van jullie realiteit plaatsgevonden. De terugkeer van deze energie zal de weg vrijmaken voor de volledige terugkeer van de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder in de harten, geesten en spirits van de mannen en vrouwen van jullie Aarde en terug in de structuur van de materie-zelf, tot z'n volste en meest krachtige niveau. Zo het ooit was zal het weer worden, dat de Goddelijke Moeder gekend en erkend zal worden op gelijke voet, zij aan zij met haar mannelijke wederhelft, wat het heilige huwelijk en vereniging voltooid dat op den duur de androgyne en perfect harmonieuze aanwezigheid van hét Goddelijke mogelijk zal maken, die in al z'n ongelimiteerdheid ervaren en uitgedrukt zal worden door het eigen wezen van de mensheid. Maar voordat dit kan gebeuren moet de Magdalena Vlam sterker op de Aarde verankerd worden, en middels de resurrectie van de Rozen van de Magdalena zal de Vlam krachtiger op z'n plaats gehouden en verspreid gaan worden door het hele fysieke niveau en het bewustzijn van de mensheid. De twee vortexen in Israël en Jeruzalem, die de laatsten waren die deze krachtige energie op de planeet beheersten, zijn recentelijk weer ontwaakt. Ze zijn gedurende de laatste maanden in kracht gegroeid en zullen binnenkort klaar zijn om hun kracht te delen, zodat andere vortexen van een vergelijkbare signatuur gecreëerd kunnen worden. De schepping van de Rozen van de Magdalena zal in handen gegeven worden van de lichtwerkers van deze wereld, die mannen en vrouwen die geleid zullen worden om deze oproep te volgen en het zaad van de roos te planten op die locaties waar ze naar toegetrokken worden, zodat door de resurrectie van deze oeroude kracht ze hun rol kunnen spelen in het weer tot leven roepen en ankeren van deze vitale aanwezigheid en kracht. Om dit te kunnen doen - individueel of in groepen, hoe groot of klein ook - moeten individuen die aangeraakt en geleid worden, geïnspireerd door deze boodschap of direct via hun verbinding met spirit, zichzelf toestaan geleid te worden naar die plaats waar een zaad geplant moet worden en daar hun bewustzijn tot eenheid samenvoegen en uitreiken naar een van de twee rozen die al op deze Aarde bestaan. Om ZO de energie van deze rozen, van deze Aarde-vortexen, tot zich te trekken, zoals je een stekje neemt van een plant, en dit te gebruiken om deze plant te vermeerderen op de plaats waarnaar ze zijn toegetrokken. Met gebruik van hun wil, hun bewustzijn, met hun lichamen als kanaal waardoor deze energie de Aarde in kan, om zo op holografische wijze de roos op die locatie te hercreëren. Zie de roos beginnen te groeien, beginnen te openen, te bloesemen en te bloeien, zie het uitreiken door het bestaande wortelstelsel van de ley-lijnen op de Aarde en z'n energie de planeet in zien weven en ankeren. Voed de roos met de liefhebbende energie van het Goddelijke en roep de aanwezigheid van de Magdalena Vlam naar beneden tot in de roos, zodat z'n licht en kracht kan beginnen zich meer substantieel met onze wereld en haar bewustzijn te verbinden. Mochten mensen naar de verkeerde plaats gaan - geen zorgen, want de energie van de Rozen van de Magdalena is een energie die wordt overzien door mijn aanwezigheid en de kracht en aanwezigheid van de grote Universele Moeder-zelf en haar engelen en dus als de mensheid locaties heeft gekozen die niet voorbestemd waren om de nieuwe huizen en gastheren te zijn voor de roos-energie, dan zal die simpelweg verschrompelen en zich niet wortelen op die plaats. Dus de mensen hoeven niet bang te zijn voor hun eigen intenties of twijfelen aan hun eigen intuïtie, want zelfs als ze onverhoopt een fout maken dan is er nog geen man overboord. Maar de mensheid is wel nodig om deze energie te ankeren, want deze energie moet manifest gemaakt worden in het fysieke lichaam van de Aarde en dat kan niet door Spirit alleen gedaan worden en daarom is de mensheid nodig om de fysieke ankerpunten te worden waardoor deze nieuwe energie kan groeien. De mens mag, als hij dat zo wil, versieringen aanbrengen aan het simpele ritueel dat we genoemd hebben, voeg je eigen viering, ceremonieën, gezang, gebeden, channelings toe, om deze dienstbaarheid aan het licht te gedenken en het iets moois, krachtigs en diepgaands te maken. Maar de mensheid moet ook begrijpen dat het niet noodzakelijkerwijze vereist is om zo'n grandioze ceremonie te houden om de roos te activeren en één persoon met simpele intentie, die zich met de kracht van de rozen die al bestaan wil verbinden en het zaad wil overbrengen dat nodig is om een volgende te creëren, die in alle serieusheid en intentie werkt, zal succesvol zijn in dit streven. De Magdalena Vlam is een energie die geschapen is voor de mens, om hem op lijn te brengen met de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. In den beginne maakte het deel uit van het erfgoed van de mensheid, zoals ook het Christus Vuur. Toen het verloren ging, verloor de mensheid als geheel z'n bewuste verbinding met de Goddelijke Moeder, waardoor zij weggleed van de Aarde, wat er toe leidde dat in het bewustzijn van de mens haar bestaan steeds minder een realiteit werd en meer een droom of sprookje. Sommigen zijn natuurlijk in staat geweest om de verbinding in stand te houden, zelfs zonder de aanwezigheid van de Magdalena Vlam en waren in staat om op die plaatsen waar zij samenkwamen, in die landen waar het Goddelijke Vrouwelijke herinnerd werd, door toewijding en discipline de verbinding tussen henzelf en de Godin in stand te houden en de plaatsen waar haar aanwezigheid en magie gevoeld kon worden te bewaren. Maar het tij der tijden was aan het veranderen en het was gepast dat de kracht van het patriarchaat zou regeren en dus zelfs in deze veilige heiligdommen, werd in de loop der tijden de Godin verdrongen door de God. De zaden van waarheid, de oeroude mysteriën, zijn gebleven en door het succesvol bewaren van deze geheimen was het mogelijk dat de waarheid over het bestaan van de Godin in ere hersteld kon worden. Met nu de restoratie van de Magdalena Vlam en met een krachtige verspreiding van haar energie middels de Rozen van de Magdalena, zal de aanwezigheid en kracht van de Godin ten volle beginnen terug te komen en de mensheid zal opnieuw beginnen de aanwezigheid van de Godin binnenin zichzelf, zowel als in de natuur, te onderzoeken en ontdekken. De mensheid zal beginnen de zachte, liefhebbende, eeuwigdurende en oneindige aanwezigheid van de Grote Lady, de Universele Moeder van Alles, te voelen en na verloop van tijd deze kracht te combineren met de kracht van de God, de kracht van de Christos, om uiteindelijk het ultieme gezicht van de Godheid te bereiken, dat verschijnt waar de twee zich versmelten als één. Deze channeling is dus een oproep aan al degenen die dienstbaar willen zijn aan het licht om zich te openen voor deze waarheid en geleid te worden, alleen of met anderen, om te beginnen aan de reis de wereld in en de Rozen van de Magdalena te doen herrijzen en te helpen bij het ankeren en distribuëren van de kracht van de Magdalena Vlam, zodat het meer en meer manifest wordt op Aarde. Het is een oproep om jullie bewustzijn, jullie hart en ziel, te verbinden met die van ons en ons te helpen in de restoratie van jullie wereld. In die oeroude boeken, die nu tot stof vergaan zijn en alleen nog in de Akasha Kronieken geconserveerd zijn, wordt er gezegd dat wanneer de wereld er klaar voor is om herboren te worden, de Rozen van de Magdalena opnieuw zullen bloeien en op zouden rijzen uit de Aarde, deze keer niet tot manifestatie gebracht door tranen van verdriet, maar door tranen van vreugde en herkenning dat de Magdalena en de Christus verenigd zijn als één en de nieuwe Adam en Eva van de Aarde worden. De tijd voor de vervulling van deze profetie is aangebroken en het kan alleen maar vervuld worden middels jullie gratie en liefde.

Met liefde dus verlaten we jullie met deze woorden.
In perfect vertrouwen en perfecte liefde nemen we afscheid.

Bron: Internet

woensdag 5 januari 2011

De geheimen van Maria MagdalenaDe geheimen van Maria Magdalena
door Dr. Esther de Boer

Dan Brown's bestseller De Da Vinci Code is fictie. Je moet het dus niet lezen als non-fictie. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor elke evaluatie van de ideeën die daarin beschreven staan.

Natuurlijk, Dan Brown heeft onderzoek gedaan voor zijn boek, maar als elke schrijver van fictie, gebruikt hij de ideeën die hij gevonden heeft. Hij interpreteert ze en herschept ze, overdrijft ze met het oog op het plot van zijn boek. Dat neemt niet weg dat je als lezer desondanks betrokken kunt raken bij wat in Dan Brown's thriller centraal staat: een alternatieve visie op de geschiedenis van het vroege christendom. Niet gezien door de ogen van de overwinnaars, maar gezien door de ogen van de verliezers.

Dan Brown stelt de lezer met zijn boek voor belangrijke vragen. Hoe zijn de geloofsvoorstellingen die bij onze cultuur zijn gaan horen nu precies ontstaan? Hoe zag het schiftingsproces eruit? Wat is er verloren gegaan? Wat betekent het voor onze cultuur dat in de christelijke kerk één God aanbeden wordt? Waarom heeft de kerk seksualiteit als zondig voorgesteld en wat heeft die opvatting voor invloed gehad? Waarom behoren er geen vrouwen tot de hiërarchie van de meeste kerken en waarom is Maria Magdalena eeuwenlang afgebeeld als prostituée?

In De Da Vinci Code komen we mensen tegen die op deze vragen wel heel bijzondere antwoorden geven. De oude vruchtbaarheidsriten zouden bewaard zijn gebleven door een organisatie die de Priorij van Sion heet. Die Priorij zou ook documenten onder haar hoede hebben, waaruit zou blijken dat Jezus van Nazareth en Maria Magdalena getrouwd waren en een kind hadden. Brown suggereert dat ze volgens de Priorij van Sion geen partners in een gewoon huwelijk zouden zijn geweest, maar partners in een heilig huwelijk, gesloten tijdens een zalvingsritueel dat destijds bekend was in de Hellenistische wereld. Maria Magdalena zou daarbij het vrouwelijke goddelijke vertegenwoordigd hebben of anders gezegd gefungeerd hebben als priesteres van de Godin, die Jezus zalfde als toekomstige koning. In een vruchtbaarheidsrite zouden ze één zijn geworden en heelheid hebben bereikt.

De Rooms Katholieke kerk zou Maria Magdalena met opzet als prostituée hebben afgeschilderd om daarmee haar rol als priesteres van de Godin te verdonkeremanen. Haar invloed moest teniet gedaan worden ten gunste van Petrus, terwijl volgens de oude documenten van de priorij van Sion Jezus niet Petrus, maar juist Maria Magdalena als opvolger zou hebben aangewezen. Door Petrus zou de ascetische en androcentrische kerk ontstaan zijn, die vrouwen het zwijgen opgelegd heeft en vrouwenzaken nooit heeft behartigd.

Dit geheim zou eeuwenlang bewaard zijn door de Priorij van Sion met mede weten van de Rooms-katholieke kerk, maar Opus Dei vreest dat dat geheim nu openbaar gemaakt zou worden. Deze basisgegevens vormen het plot van Dan Brown's boek De Da Vinci Code.

De geheimen van de Priorij van Sion zouden een groot gevaar opleveren voor het voortbestaan van de kerk. Ze mogen niet openbaar worden, omdat ze de fundamenten onder de christelijke kerk vandaan halen. Ze bedreigen immers de mannelijke hiërarchie en het geloof in de ene mannelijke God. Bovendien tasten de geheime documenten van de Priorij van Sion de wortel van de christelijke geloofsvoorstellingen aan door Jezus als door en door menselijk voor te stellen, getrouwd en met een kind, en de aan hem toegeschreven goddelijkheid als een latere leerstelling zien.

Hoe komt Dan Brown aan dit plot?
Uit alles blijkt dat hij zich wel degelijk ingelezen heeft voor zijn boek, zoals hijzelf ook zegt. Op de boekenplank van Sir Leigh Teabing staan de voornaamste boeken waarop hij zich baseert. Dan vallen er namen als Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Margaret Starbird en Lynn Picknett. Zij schreven over de Graal, de Priorij van Sion, de Tempeliers en over Maria Magdalena als priesteres van de Godin. Zij houden zich bezig met de verborgen betekenissen achter documenten en kunstwerken en achter de historische overlevering.

Maar Brown baseert zich voor zijn plot ook op andere literatuur. De laatste tientallen jaren is er veel nieuw onderzoek gedaan naar het vroege christendom en naar Maria Magdalena. Dit kwam vooral door de vondst van nieuwe geschriften bij Nag Hammadi in Egypte en al eerder in Achmiem en Oxyrhyinchus, ook in Egypte. Zo heeft de vondst van het Evangelie naar Thomas geleid tot een hernieuwde belangstelling voor de historische Jezus, de mens Jezus zo u wil, en de vondst van het Evangelie naar Maria heeft een vloed aan Maria Magdalena onderzoek ten gevolge gehad. Een andere belangrijke ontwikkeling is het ontstaan van genderstudies, van vrouwenstudies in alle disciplines, waardoor de bekende teksten met nieuwe ogen gelezen werden en veel vanzelfsprekendheden ter discussie kwamen te staan.

Uit dit nieuwe onderzoek heeft Dan Brown de meest radicale standpunten genomen voor de plot van zijn boek. Daarbij vervormt en overdrijft hij wat hij heeft gevonden. Zijn aanspraak op betrouwbaarheid geldt dan ook niet de uitspraken van zijn karakters, zoals hij zelf zegt, maar stelt dat de gebouwen, documenten, verenigingen en riten die hij in zijn boek beschrijft, ook echt bestaan.

Wat ik hier vanmiddag wil doen, is de meer aanvaarde standpunten van het nieuwe onderzoek naar Maria Magdalena aan u voorleggen. Wat zegt de Bijbel over Maria Magdalena? Wat heeft de kerkelijke traditie van haar gemaakt? En wat is dat Evangelie naar Maria toch?

De Bijbel & Maria Magdalena
Allereerst de Bijbel. De Bijbel zegt weinig over Maria Magdalena. Aan het eind van elk evangelie duikt ze plotseling op om vrijwel onmiddellijk weer in het niets te verdwijnen. Maar ondanks dat kun je aardig wat uit die paar teksten opmaken.

Uit haar naam bijvoorbeeld. De naam Maria Magdalena is een verbastering van Maria van Magdala. Magdala was een wel¬varende stad aan de westoever van het meer van Galilea: een handelsstad aan een internationale route waar mensen overal vandaan elkaar op de markt ontmoeten. Jammer ¬genoeg had de stad ook in strategisch opzicht een gunstige ligging. Daarmee was Magdala een stad die zeer te lijden had van de Romeinse bezettingsmacht, en evenzeer van het verzet daartegen. Daar zijn gruwelijke verhalen over, te vergelijken met wat we weten over Srebrenica.

In Magdala groeide Maria Magdalena op, totdat ze leerling van Jezus werd. Want dat werd ze. Volgens de oudste bron, het Evangelie naar Marcus, volgde en diende ze Jezus. En volgen en dienen: het zijn dè woorden voor de activiteiten van leerlingen van een Joodse rabbi.

Vrouwen leerlingen van een rabbi? Kunstwerken, kinderbijbels, de zondagsschool, allerlei theologische werken: om het hardst promoten ze het beeld van Jezus met zijn twaalf discipelen.

Toch geeft het Nieuwe Testament Maria Magdalena duidelijk de functie van discipel. De vroege kerkvaders noemden de vrouwen die Jezus volgden ook ronduit discipelen. En ook in buitenbijbelse geschriften wordt over vrouwelijke leerlingen van Jezus gesproken.

Maria Magdalena: een discipel van Jezus
Dat betekent dat ze net als de andere discipelen alles achterliet om hem te volgen. Dat ze van Jezus leerde. Dat ze hem vragen stelde. Dat ze de reacties van de andere mensen zag, dat ze Jezus' kracht voelde. Zijn ontferming over de mensen, zijn scherpte in discussie.

Er is één verwijzing te vinden wat het volgen van Jezus voor Maria Magdalena betekend kan hebben. Het Evangelie van Lukas ver¬telt dat er zeven demonen van haar uitgegaan waren. Dat is speciaal voor Lukas. Sommigen menen dat Lukas het heeft toegevoegd om Maria Magdalena in diskrediet te brengen. Ze was blijkbaar niet goed snik. Of Lukas zou het toegevoegd hebben, om te benadrukken dat Maria Magdalena en de andere vrouwen Jezus uit dankbaarheid volgden terwijl de 12 mannen door Jezus speciaal tot navolging geroepen zouden zijn.

Anderen zeggen juist dat Lukas met de twaalf in Jezus gevolg verwijst naar de vroegere 12 stammen van Israël en de bevrijding en het herstel van het huidige volk. Met de genezen vrouwen en in het bijzonder Maria Magdalena zou Lukas willen laten zien dat de komst van het Koninkrijk van God naast de bevrijding van het volk ook volledige genezing van de ziel met zich meebrengt.

Lukas legt zelf niet uit, wat de verlossing van 7 demonen volgens hem precies zou betekenen. Eerst dachten de uitleggers bij de zeven demonen vooral aan zondigheid. Ze zouden staan voor de zeven demonen aan de hoofdzon¬den die de Rooms-katholieke kerk onderscheidt. Trots, hebzucht, gulzigheid, begeerte, luiheid, jaloezie en woede. Waarschijnlijk is het juister om bij demonen aan ziekte te denken: geestelijk, lichamelijk of psychosomatisch. Ik denk dat het het meest passend is om bij het getal zeven te denken aan de Hellenistische voorstelling van de ziel. Die bestond uit zeven delen: voelen, horen, tasten, proeven, zien, spreken en seksueel verlangen.

Die zeven leveren volgens de Hellenistische visie een verwarrende hoeveelheid aan indrukken en prikkels op die in toom gehouden moeten worden door het leidende deel van de ziel, het inzicht. Voor vrouwen is dat volgens de Hellenistische gedachte een zwaar karwei, want zij zijn van nature geneigd om zich juist te laten leiden door de zinnelijke ziel, door de prikkels die ze krijgen en de indrukken die ze opdoen.

Dat uit Maria Magdalena zeven demonen zouden zijn uitgegaan, wil dan zeggen dat zij dankzij Jezus geen speelbal meer was van haar prikkels en indrukken. Dankzij hem kon zij ze de baas.

Bij die prikkels en indrukken zouden we kunnen denken aan de stad Magdala. Aan de rijkdom van de Grieken en de armoede van de Joden. Aan de dreiging en het geweld rond de Romeinse bezetting. Aan de uiteenlopende geloofsvoorstellingen van de verschillende nationaliteiten, die in Magdala vertegenwoordigd waren.

Magdalena in de kunst
In de kunst zijn er haast geen afbeeldingen van Maria Magdalena en haar zeven demonen. Ik heb één afbeelding meegenomen.

Het is een houten beeldje van ongeveer een meter. Maria Magdalena staat rechtop, met in haar linkerhand een dicht olievaatje dat herinnert aan de dood en de opstanding van Jezus. De balsem om het dode lichaam mee te zalven was niet nodig. Het potje kon dicht blijven. Daar is haar blik vol concentratie op gericht. Haar rechterhand heeft zij op heuphoogte in een zegenend gebaar. Schuilend onder haar mantel staan daar de zeven demonen als een soort onvolgroeide wezentjes, die ze liefdevol onder de knie houdt. Het is een beeld van evenwicht, van rust.

En dat, terwijl ze zoveel heeft meegemaakt. Het lijden van de mensen uit haar tijd. Haar eigen lijden. De marteldood van haar leermeester, die zoveel betekende voor haarzelf en voor zoveel anderen. Maar toch.

Evangelie van Johannes
Het Evangelie naar Johannes vertelt daar wel het meest aangrijpend over. Het was gevaarlijk om naar Jezus' graf te gaan. Niet voor niets doet ze dat in het donker. Niet voor niets houden de andere discipelen zich schuil. Jezus was tenslotte niet om een willekeurig vergrijp veroordeeld, maar als Koning der Joden, als tegenstander van het Romeinse Rijk. Graven van politieke tegenstanders golden als plaatsen van mogelijke samenzwering. Wie een dergelijk graf bezocht, nam een groot risico en kon ook zelf gekruisigd worden.

En dan... Het graf geopend, het lichaam weg. Er zijn engelen. Er is de Heer, die leeft. En er is de opdracht: "Ga en vertel."

Hoe is het haar gegaan na die ingrijpende morgen?

Daar is vanuit de Bijbel en verder ook vanuit de eerste eeuw niets van bewaard gebleven. En dat is te betreuren. Wel is bekend dat Maria Magdalena met haar rol als getuige van de opstanding een groot probleem werd.

Celsus
In de tweede eeuw schreef de filosoof en politicus Celsus een boek tegen het opkomende christelijke geloof. Hij zag het christelijk geloof als een gevaar voor de mensen en als een gevaar voor de staat. Zijn boek was bedoeld als een scherpe waarschuwing en hij haalde alle argumenten uit de kast die maar tegen de christenen gebruikt werden.

Eén van zijn argumenten gaat in op het centrum van het christelijk geloof, het geloof in de opstanding. Hij schrijft: We moeten de vraag onderzoeken of iemand die werkelijk stierf ooit weer opstond met hetzelfde lichaam.

U hoort het. Volgens Celsus is Maria Magdalena een hysterische vrouw die of door wishful thinking een hallucinatie heeft gehad, of, en dat laatste acht hij waarschijnlijker, haar verhaal over de opstanding uit haar duim zuigt.

Het is alsof je iemand uit onze eeuw hoort. Hoe bekend de redenering u misschien ook mag voorkomen, toch is het goed om de vraag te stellen waarom Celsus Maria Magdalena hysterisch noemt. Omdat ze echt hysterisch was in de pathologische betekenis van het woord? Je zou dan eventueel een verwijzing naar de zeven demonen verwachten, maar die geeft Celsus niet. Nee, het woord hysterisch verwijst naar de toen gangbare visie dat een vrouw al gauw naar religieuze excessen neigt.

Het was voor de vroege kerk ontegenzeggelijk gemakkelijker geweest als er alleen maar mannenbroeders bij het Paasverhaal hadden thuis gehoord. En daar hebben we dan Maria Magdalena: een vrouw die van Jezus het woord moest nemen over de opstanding.

Reactie kerk
Hoe heeft de kerkelijke traditie daarop gereageerd? In de loop der eeuwen werd de bijbelse Maria Magdalena vervormd van de eerste getuige van de opstanding tot de grote zondares, de hoer, die zich, dankzij Jezus van haar seksuele leven afkeerde om een leven van gebed en aanbidding te leiden. Men zag in haar de zondares uit Lukas 7 die Jezus' voeten zalfde en door hem vergeven werd en ook werd ze gelijkgesteld aan de zuster van Martha uit Lukas 10 die het beste deel koos door van hem te willen leren.

Zo kon ze een voorbeeld worden van Gods grote liefde en van de kracht van bekering. Uit de diepste diepte had ze zich immers opgewerkt tot een groot vriendin van Jezus en dus God. Daarmee heeft ze vrouwen en mannen geïnspireerd. Catharina van Sienna bijvoorbeeld liet zich door dit beeld van Maria Magdalena leiden tot haar leven van wijsheid en raadgeefster van Paus en koning.

Aan de andere kant vervormde de kerk Maria Magdalena zo van een vrouwelijke apostel tot een voorbeeld van zwijgzame boetedoening. Ze werd als wapen gebruikt tegen alles wat met vrouwen en seksualiteit te maken had. Met dit beeld van Maria Magdalena heeft de kerk vrouwen klein gehouden en misbruikt. Vreselijke voorbeelden zijn daarvan. Heel recente voorbeelden. Denk maar aan de Magdalene Sisters in Ierland waar vrouwen in kloosters te werk werden gesteld en opgesloten, omdat ze of om hun mooie uiterlijk een gevaar op leverden voor mannen of ongehuwd een kind ter wereld hadden gebracht.

Maria Magdalena werd de verbeelding van het belangrijkste dogma van de kerk: die van zonde en vergeving. Volgens Luther kon je aan haar de grote genade van God aflezen. Volgens het eerste Vaticaans concilie kon je aan Maria Magdalena zien hoe belangrijk het is om te biechten en boete te doen. Geen bekering door genade alleen, maar door genade en werken. Ook toen al waren er protesten te horen tegen dit beeld van Maria Magdalena. Van humanistische kant bijvoorbeeld. Maar ook Calvijn noemt het een vertoon van grote onwetendheid die hij aan (ik citeer) 'monniken en andere hypocrieten' toeschrijft.

De Maria Magdalena uit het vroege christendom komt de laatste tientallen jaren sterk terug. In de negentiende en de twintigste eeuw zijn er teksten uit de tweede en de derde eeuw gevonden, die Maria Magdalena laten zien als een kenner van de Schrift en van de woorden van Jezus, als iemand met een groot inzicht en met een intense spirituele relatie met Christus.

Evangelie van Maria Magdalena
Het meest opmerkelijke geschrift is het Evangelie naar Maria. Het is het enige evangelie dat aan een vrouw wordt toegeschreven. En Maria Magdalena komt er bladzijden lang in aan het woord.

Jammer genoeg is het Evangelie naar Maria slechts voor een gedeelte gevonden. Ongeveer de helft ontbreekt. Dat neemt niet weg dat er toch heel wat van begrepen kan worden.

Centraal in het Evangelie naar Maria staat de vraag naar het lijden. De discipelen willen het evangelie niet gaan verkondigen omdat ze bang zijn om dan net als Jezus gedood te worden. Ze zeggen: Hoe zúllen we naar de volken gaan en hoe zúllen we het evangelie van het koninkrijk van de Zoon des Mensen verkondigen? Als ze Hem niet gespaard hebben, hoe zullen ze ons dan sparen?

Het antwoord van Maria is even eenvoudig als serieus: Hij heeft ons toebereid, hij heeft ons Mens gemaakt.

Tegenover de angst voor het lijden ligt in haar visie de kracht van het nieuwe Mens-zijn dat Christus mogelijk gemaakt heeft. Ze roept de discipelen op om door de kruisdood heen de grootheid van Jezus te zien. Die grootheid waardoor de Nieuwe Mens geboren wordt.

Huil niet en wees niet bedroefd. Scheur je hart niet in tweeën. Laten wij liever zijn grootheid prijzen, want Hij heeft ons Mens gemaakt.

Volgens Maria Magdalena blijkt uit de reactie van de discipelen dat hun harten verscheurd en innerlijk verdeeld zijn: niet alleen gericht op wat van God komt, maar ook ontvankelijk voor vernietigende hartstochten en emoties. Maria Magdalena herinnert de discipelen eraan dat niet het lijden van de Zoon des Mensen het laatste woord heeft, maar zijn grootheid. Een grootheid die gebleken is aan de discipelen zelf. De Zoon des Mensen is immers niet ten onder gegaan, maar leeft in hun hart en maakt de discipelen van mens met een kleine letter tot Mens met een hoofdletter. Zo zijn zij zelf het levende bewijs van de invloed van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen.

Op Petrus' verzoek vertelt Maria dan over haar ervaring met Jezus. In het Evangelie naar Johannes zegt Jezus dat Maria hem niet moet vasthouden omdat hij nog niet opgevaren is naar de Vader. Over die weg omhoog, die Jezus heeft afgelegd en zo ook open¬gelegd, vertelt Maria in het Evangelie naar Maria. Die weg omhoog is een overwinning op vier tegenwerkende machten: Duisternis, Begeerte, Onwetendheid en Woede. Jezus laat zien dat wie het tegen die machten opneemt, zal merken dat ze machteloos zijn. Dat is de zekerheid waarvan de nieuwe Mens mag uitgaan. Het is een gegeven dat mij nogmaals doet denken aan het houten beeldje dat ik eerder beschreef.

Maar het Evangelie naar Maria zegt meer. Zoals Paulus waarschuwt tegen regels en wetten, buiten het ene gebod van de liefde, zo doet het Evangelie naar Maria dat ook. (Op dat gegeven is overigens de roman Volgens Maria Magdalena van Marianne Fredriksson gebaseerd.) Vervolgens wijst het Evangelie naar Maria op een scherpe en ook humoristische wijze met name twee regels af, die de broeders er toch op na blijken te houden.

Petrus heeft Maria gevraagd om te vertellen wat zij zich herinnert en wat de broeders niet weten. Wanneer ze aan dat verzoek voldaan heeft, meent Andreas plotseling dat Maria's woorden niet van Jezus kunnen zijn, juist omdat ze anders zijn dan wat de broeders al weten. En Petrus kan zich ineens niet meer voorstellen dat de Heer, als man, met Maria Magdalena, als vrouw alleen gesproken zou hebben, zoals hij eerst zonder aarzeling veronderstelde. In deze onverwachte discussie over Maria's betrouwbaarheid laat het Evangelie naar Maria zien dat de machten Duisternis, Begeerte, Onwetendheid en Woede ook de discipelen zelf parten spelen.

Op deze manier wijst het Evangelie naar Maria de twee regels die in de traditie een belangrijke rol hebben gespeeld radicaal af. Petrus met zijn inperkende regels voor vrouwen en Andreas met zijn door de broeders vastgestelde regels over wat tot de gedachtegang van de Verlosser zou horen en wat niet: het zijn deze regels die hen juist verhinderen om naar de woorden van de Verlosser te luisteren die alleen Maria Magdalena kent.

Zo werpt het Evangelie naar Maria niet alleen een nieuw licht op Maria Magdalena in het vroege christendom en ook op discussie over de rol van vrouwen toen, maar bekritiseert het tegelijkertijd een lange geschiedenis van regels en dogma's na die tijd waaronder velen en vooral vrouwen geleden hebben.

Gezien vanuit het Evangelie naar Maria heeft Dan Brown's Priorij van Sion gelijk in de afwijzing van het beeld van Maria Magdalena als prostituée. Maar in tegenstelling tot de Priorij tekent het Evangelie van Maria haar niet als priesteres van de Godin. Ze is ook niet verwikkeld in een vruchtbaarheidsritueel. Zo wordt in Brown's boek de betekenis van Maria Magdalena uiteindelijk weer teniet gedaan door de seksueel getinte fascinatie met haar vrouw-zijn.

In het Evangelie naar Maria raakt Petrus juist verblindt door haar alleen op seksuele wijze te zien. De auteur van het evangelie van Maria tekent haar anders. Zij is de discipel die Jezus' onderwijs ten diepste kent en begrijpt. Zij wijst op de innerlijke krachten die hen gevangen houden en versterkt hun geloof dat die krachten door Jezus overwonnen zijn. Ze herinnert hen aan hun Mens zijn met een hoofdletter. Zo wordt ze getekend als degene die het begrip van de andere discipelen kan verdiepen en het hun mogelijk maakt om Jezus' Koninkrijk te verkondigen en hun angst en verwarring te overwinnen.

Hoe zou dan een kerk eruit kunnen zien die deze Maria Magdalena serieus neemt? Het zal geen kerk zijn waar het gaat om zonde en boete en om dogma's en regels. Het zal ook geen kerk zijn waar mannen het heilige meer vertegenwoordigen dan vrouwen.

Nee, het zal geen kerk zijn die de kleinheid van mensen benadrukt, maar juist hun grootheid. Hun mogelijkheid om van mens met een kleine letter, een Mens met een hoofdletter te worden. Een mens die weet van de alomtegenwoordige kracht van Duisternis, Begeerte, Onwetendheid en Woede, niet alleen in anderen, maar ook in jezelf. Een mens die tegelijkertijd weet van Jezus die de weg naar evenwicht en innerlijke stabiliteit heeft vrijgemaakt. Die het vertoeven bij God noemt: Rust in Stilte.

Het zal een kerk zijn die durft te lijden en die de eigen angst en verwarring onder ogen durft te zien. Geen triomfantelijke kerk, maar een kerk van vallen en opstaan. Een kerk die telkens weer, naar het Evangelie volgens Maria, durft te zeggen: Laten we de volmaakte Mens aandoen, want de Zoon des Mensen is niet dood, maar leeft en is in u en uw buurvrouw en buurman. Volg hem na. Zij die hem zoeken, zullen hem vinden.